واحد كنترل كيفیت

<link rel="shortcut icon" href="logo-hadid2.png"/>

واحد كنترل كيفیت (QC) و تضمين كيفيت (QA)

واحد كنترل كيفیت شرکت وظايف زير را به انجام می‌رساند:
– تهيه طرح كيفيت بر اساس نوع آن برای هر پروژه
– تهيه مدارک QC  و QA شامل فرم‌ها و اطلاعات جمع آوری شده و ساير اشكال رسانه و ارزيابی داخلی آن‌ها
– ارایه مدارک و مستندات QC  و QA به كارفرما به منظور ارزيابی و اخذ تایيد از كارفرما

تماس با صنایع فلزی دیاکو