واحد طراحی و مهندسی

<link rel="shortcut icon" href="logo-hadid2.png"/>

واحد طراحی و مهندسی

برای واحد طراحی و مهندسی شرکت، كارهای ويژه زير تعريف شده است:
– طراحی سازه‌های صنعتی و ساختمانی با استفاده از نرم افزارهای توانمندی مانند Etabs و SAP.
– كنترل نقشه‌های ارایه شده توسط مشاورين.
– تهيه نقشه‌های كارگاهی با بالاترين دقت و استانداردهای روز دنيا.

تماس با صنایع فلزی دیاکو