واحد بهره برداری تولید

<link rel="shortcut icon" href="logo-hadid2.png"/>

واحد بهره برداری توليد

تولید

واحد تولید در راستای هم سو شدن با اهداف شركت و با تكيه به تجربيات گذشته در صدد بهبود كيفيت و بهره‌وری و پياده سازی نظريه‌های علمی فرآيندهای توليدی است، اهم وظايفی كه در اين واحد انجام می‌شود به شرح ذيل می‌باشد:
– برنامه ريزی، كنترل توليد و موجودی‌ها
– برنامه‌ريزی نگهداری و تعميرات (نت)
– برنامه‌ريزی حمل و نقل محصولات توليد شده (جاده‌ای، ريلی، دريايی و تركيبی)
– بهبود فرآيندهای كسب و كار
– مطالعه كار، زمان سنجی و ظرفيت سنجی
– نحوه استقرار و چيدمان ماشين آلات و تجهيزات توليد
– مطالعه و پژوهش در زمينه مفاهيم و الگوها و روش‌های نوين در مديريت توليد

تماس با صنایع فلزی دیاکو