واحد امور مالی

<link rel="shortcut icon" href="logo-hadid2.png"/>

واحد امور مالی

واحد امور مالی و اداری در راستای بهبود تعهدات و اهداف شركت عهده دار انجام مسئوليت‌های ذيل می‌باشد.
– برنامه ريزی در جهت تخصيص مناسب بودجه و اعتبارات موجود به واحدها و پروژه‌های موجود.
– ارایه گزارش و راه كار مناسب و تحليل انحراف از بودجه.
– انجام ثبت و گزارش دهی به موقع و دقيق كليه عمليات‌های مالی سازمان.
– پرداخت هزينه‌های جاری دفتر، كارخانه‌ها و پروژه‌ها.
– عمليات حسابداری مالی، صدور اسناد، نگهداری و كنترل مناسب حساب‌ها بر اساس تفكيک پروژه‌ها و تامين كنندگان.
– تهيه گزارشات ماهانه در خصوص نياز دوره‌های آموزشی و بررسی و تاييد بودجه آموزشی پرسنل و ارایه گزارشات.

تماس با صنایع فلزی دیاکو