واحد تداركات و خرید

<link rel="shortcut icon" href="logo-hadid2.png"/>

واحد تدارکات و خرید

واحد تداركات و خرید مسئوليت فرآيند تامين منابع شامل انواع متريال، تجهيزات، ملزومات، خدمات و ساير نيازهای شركت بر عهده اين واحد می‌باشد و به منظور انطباق فرآيند خريد با الزامات كيفی مورد نظر سازمان اقدامات زير به مورد اجرا گذاشته می‌شود:

– شناسايی، ارزيابی و رتبه‌بندی مستمر تامين كنندگان بر پايه توانايی آنان در تامين محصولات يا خدمات بر طبق الزامات سازمان و خواسته‌های كارفرمايان از طريق انجام بازرسی و ساير روش‌ها.
– تنظيم و نگهداری سوابق نتايج ارزيابی‌ها.
– ارایه فهرست تامين كنندگان معتبر و مديريت روابط با ايشان.
– برنامه‌ريزی خريد و تجزيه و تحليل گزارشات فرآيند و ارایه جمع بندی نتايج بررسی‌ها به مديريت عامل و ساير واحدهای مرتبط بر حسب ضرورت.

تماس از طریق واتساپ
تماس از طریق واتساپ